سرکار خانم سمیرا سادات مرتضوی

سرکار خانم سمیرا سادات مرتضوی

مدیر مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی( دکتری کارآفرینی – فناوری )
جناب آقای ناصر نظری

جناب آقای ناصر نظری

کارشناس ارتباط با صنعت ( کارشناس ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی )
جناب آقایی هادی نصراللهی

جناب آقایی هادی نصراللهی

کارشناس مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی (کارشناس ارشد حسابداری- حسابرسی )