مدیریت و همکاران

دکتر مرتضوی

مدیر مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی: سرکار خانم سمیرا سادات مرتضوی ( دکتری کارآفرینی فناوری )

کارشناس ارتباط با صنعت: جناب آقای ناصر نظری ( کارشناس ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی )

دکتر ناصر نظری
مهندس هادی نصراللهی

کارشناس مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی جناب آقای هادی نصر اللهی (کارشناس ارشد حسابداری- حسابرسی )