خدمات آموزشی

تدوین و اجرای دوره های آموزشی ترویجی، مهارتی و تخصصی  در حوزه کارآفرینی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله: خودشناسی، توسعه فردی و ایده پردازی روش مند، آشنایی با نحوه ی نوشتن مدل و طرح کسب و کار، ،  دیدگاه کارآفرینانه گامی به سوی موفقیت به همراه اجرای برنامه های ترویجی با هدف آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی از جمله: گردهمایی ها (جشنواره، نشست، پخش و نفد فیلم در زمینه کارآفرینی و …)، مسابقه و بازی های تیمی، نمایشگاه، بازدیدهای علمی و…

خدمات مشاوره ای

مشاوره در زمینه بهبود و توسعه فردی، مهارت های زندگی، انتخاب درست مسیر شغلی، نحوه ی فکر کردن به ایده و…