کار آموزی هر دانشجو دارای پیک کاری و زمان بندی دقیق و منظمی است که نمودار آن را در تصویر زیر میبینید.
زمانبندی کار آموزی