قابل توجه دانشجویان گرامی:

شرکت های موجود محل های پیشنهادی جهت کارآموزی می باشند، در صورتی که دانشجویان شرایط مندرج در هر محل را دارا باشند، پس از مصاحبه می توانند با توجه به ظرفیت محل های کار آموزی یک محل را انتخاب نمایند. جهت رزرو محل کارآموزی و اطلاع از ظرفیت های کارآموزی به واحد تعاملات اجتماعی مراجعه فرمایید.