در تصویر زیر،شماتیک مراحل کار آموزی را مشاهده میکنید.
مراحل کار آموزی