جسارت اجرایی کردن ایده هایتان را داشته باشید!

شاید برای شما پیش آمده باشد که ذهنی پر از ایده دارید ولی به ندرت پیش آمده است تا این ایده ها را پیگیری و اجرا کنید. این امر ممکن است به دلیل ترس از بد بودن ایده و یا حتی ترس از دزدیده شدن آن باشد. این ترس ها همیشه در ذهن ما وجود دارند. ام…